Hoạt động

 

Hoạt động

 

Dự án Neighborhood Theatre – Kịch Nhà Bên mong muốn thúc đẩy thực hành kịch nói và kịch ứng tác tại các cơ sở giáo dục và tổ chức. Dự án bao gồm 4 hoạt động chính :

Kịch nói

Kịch ứng tác

Đan xen Kịch nói – Kịch ứng tác

Kịch ứng dụng : lý thuyết kịch, kịch trong giáo dục, kịch để phát triển bản thân, v…v.

Tất cả các hoạt động này được tổ chức theo lớp hàng tuần theo năm, tập huấn ngắn hạn hoặc tập huấn dài hạn (10 -12 buổi).