ATH Homepage

ATH là một nền tảng sản xuất các tác phẩm sân khấu và giáo dục nghệ thuật tại Hà Nội. Đươc điều hành bởi một nhóm nghệ sĩ đa quốc gia, mục tiêu của ATH là thúc đẩy một nền văn hóa dành cho tất cả mọi người, tạo ra các mối quan hệ xã hội và giáo dục về thế giới.