Lớp học hàng tuần

NĂM HỌC 2023-2024

Section
Language
Location
Day

 Lớp theo nhóm

Titre Language/Location Date Age Min-Max Fee
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ bảy
13:30 - 16:00
12 - 15 4 050 000
VND/trimester

FULL

Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ bảy
13:30 - 16:00
12 - 15 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ hai
17:30 - 20:00
16 - 18 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ hai
17:30 - 20:00
16 - 18 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 10-11
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ bảy
10:15 - 12:15
10 - 11 3 600 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ bảy
10:15 - 12:15
10 - 11 3 600 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ sáu
16:00 - 17:00
4 - 5 2 700 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ tư
15:45 - 16:45
4 - 5 2 700 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ sáu
17:30 - 19:00
6 - 7 3 150 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ hai
15:45 - 17:15
6 - 7 3 150 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ tư
17:30 - 19:30
8 - 9 3 600 000
VND/trimester
Register
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ sáu
16:00 - 18:00
8 - 9 3 600 000
VND/trimester

FULL

Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ hai
15:30 - 17:30
8 - 9 3 600 000
VND/trimester
Register
Kịch nói Người lớn
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ hai
20:00 - 22:30
19 - 78 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói Người lớn
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ hai
20:00 - 22:30
19 - 78 4 050 000
VND/trimester
Register
Ban nhạc 16-18
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ ba
17:30 - 19:30
13 - 18 3 600 000
VND/trimester
Register
Ban nhạc Người lớn
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ ba
20:00 - 22:00
19 - 78 3 600 000
VND/trimester
Register
Ban nhạc Thiếu niên 12-15
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ ba
16:00 - 17:30
8 - 12 3 150 000
VND/trimester
Register
Hòa ca 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ tư
17:00 - 18:30
9 - 11 3 150 000
VND/trimester
Register
Hòa ca Người lớn
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ tư
19:30 - 21:30
19 - 78 3 600 000
VND/trimester
Register
Hòa ca Trẻ em 6-8
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ bảy
8:30 - 10:00
6 - 8 3 150 000
VND/trimester
Register
Music Ensemble 4-5
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ tư
15:45 - 16:45
4 - 5 2 700 000
VND/trimester
Register
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
17:00 - 18:00
8 - 11 2 700 000
VND/trimester
Register
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 700 000
VND/trimester
Register
Ballet 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
16:00 - 17:00
6 - 7 2 700 000
VND/trimester
Register
Ballet 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
18:00 - 19:30
12 - 18 3 150 000
VND/trimester
Register
Broadway Jazz Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ hai
10:30 - 12:00
19 - 78 3 150 000
VND/trimester
Register
Hip Hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
16:00 - 17:00
4 - 5 2 700 000
VND/trimester
Register
Hip Hop 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
17:00 - 18:00
6 - 7 2 700 000
VND/trimester
Register
Hip Hop 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
ATH Theatre
Thứ năm
18:00 - 19:00
8 - 11 2 700 000
VND/trimester
Register
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ bảy
13:30 - 16:00
12 - 15 4 050 000
VND/trimester

FULL

Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ bảy
13:30 - 16:00
12 - 15 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ hai
17:30 - 20:00
16 - 18 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ hai
17:30 - 20:00
16 - 18 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch ứng tác LFAY (4ème, 3ème)
Tiếng Pháp
LFAY
Thứ tư
13:15 - 14:45
11 - 16 3 150 000
VND/trimester
Register
Kịch ứng tác LFAY (6ème, 5ème)
Tiếng Pháp
LFAY
Thứ hai
16:45 - 18:15
11 - 13 3 150 000
VND/trimester
Register
Kịch ứng tác LFAY (Sc,Pr,Ter)
Tiếng Pháp
LFAY
Thứ sáu
16:45 - 18:15
16 - 18 3 150 000
VND/trimester
Register
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ năm
20:00 - 22:30
19 - 78 4 050 000
VND/trimester

FULL

Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
ATH Theatre
Thứ năm
20:00 - 22:30
19 - 78 4 050 000
VND/trimester
Register
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Pháp
ATH Theatre
Thứ tư
20:00 - 22:30
19 - 78 4 050 000
VND/trimester
Register