Sản xuất Vở diễn Chuyên Nghiệp

Professional Production
Munchausen Odyssey
At The Moment
Professional Production
About Production

1. ATH PRODUCTION: THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG CỦA NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN  

ATH Production tập hợp các nhóm nghệ sĩ đa quốc gia không ngừng nghiên cứu để phát triển. Giống như một phòng thí nghiệm dành cho nghệ thuật sân khấu, ATH Production là nơi nghệ sĩ từ các mảng khác nhau thử nghiệm ý tưởng về một nền nghệ thuật nhân văn, đại chúng và mang tính giáo dục, thông qua việc sản xuất các vở diễn. 

Với sự đa dạng của các hình thức biểu diễn dành cho khán giả, ATH production được xây dựng nhằm mục đích giúp người xem làm quen với sự phong phú của nghệ thuật biểu diễn và giúp họ nhận thức được các giá trị của nó. 

2. NỀN TẢNG CỦA ATH PRODUCTION: MỘT Ý TƯỞNG MANG TÍNH ĐẠO ĐỨC TIẾP NỐI NỀN VĂN HÓA 

ATH Production được tạo ra và gắn liền với định nghĩa cơ bản của văn hóa: “điểm chung của một nhóm người, những gì hợp nhất họ”. 

Khi mà vấn đề đạo đức cũng như kết nối xã hội trong thực hành nghệ thuật đang mai một và văn hóa dần dần bị biến thành một thứ đồ giải trí và tiêu dùng cá nhân, ATH Production sản xuất những vở diễn có thể: 

- Mang đến cơ hội tiếp cận văn hóa một cách dân chủ hơn: bằng việc tạo ra những tác phẩm phù hợp với mọi đối tượng khán giả, vượt qua sự khác biệt về văn hóa, xã hội và cá nhân; 

- Trở thành phương tiện truyền bá giáo dục trên thế giới: bằng việc sử dụng những vở diễn như một công cụ để quan sát và phản ánh về xã hội của chính người xem; 

- Tạo mối quan hệ xã hội: bằng cách làm việc dựa trên khái niệm  tính phổ quát và bằng việc giao thoa các nền văn hóa khác nhau, các vở diễn của ATH Production nhằm mục đích phản ánh những điểm chung của chúng ta về tình trạng con người. 

Nhờ đó, ATH Production không chỉ thúc đẩy tầm nhìn về một nền văn hóa dân chủ hơn và nhân văn hơn, mà còn đóng vai trò xã hội và gắn kết mọi người lại với nhau bằng cách đề cập đến các chủ đề mang tính phổ quát. 

VARIATION ARMANDO
THANK YOU FOR COMING
LAM HOA CHO NGUOI TA HAI (A FLOWER TO BE PICKED)
Fragments
Munchausen odyssey
Ulysses oi, where are you going?
The walk of a grasshopper
VARIATION ARMANDO
The knight in rusty armor